Zwiększ tekstZmniejsz tekstSkala szarościNegatywny kontrastJasne tłoLinki PodkreślenieCzytelna czcionkaResetowanie
Projekty Unijne Powrót do listy
05.11.2021

Dotacje unijne - zapytanie

Zamawiający:
„STAL TECH” Jacek Sieciechowicz
Łążek Ordynacki 59, 23-300 Janów Lubelski
 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2021
 
W związku z planowaną realizacją projektu pt. Internacjonalizacja działalności
przedsiębiorstwa „STAL TECH” Jacek Sieciechowicz w ramach DZIAŁANIA 1.2
Internacjonalizacja MSP - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, 2014-2020, firma
„STAL TECH” Jacek Sieciechowicz ogłasza postępowanie na zakup następujących usług w
projekcie:
 
Przedmiot zamówienia: Opracowanie nowego modelu biznesowego, związanego z
wprowadzeniem produktów na nowe rynki zagraniczne.
 
1. Opracowanie nowego modelu biznesowego, związanego z wprowadzeniem produktów na nowe rynki zagraniczne powinno obejmować:
a) analizę możliwości eksportowych przedsiębiorcy poprzez zbadanie produktów
przedsiębiorstwa, ocenę konkurencyjnej pozycji tych produktów oraz przedsiębiorstwa na
wybranych rynkach zagranicznych, kompleksowe zbadanie uwarunkowań działalności, w
tym barier wejścia na te rynki zagraniczne,
b) wskazanie rynków docelowych wraz z uzasadnieniem (kluczem) wyboru, projekcją
możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych
odbiorców / kontrahentów na rynkach zagranicznych,
c) analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian
tego modelu pod kątem internacjonalizacji na wybranych rynkach zagranicznych,
d) wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym
wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji gospodarczych, oszacowanie budżetu
działań promocyjnych towarzyszących przygotowaniu do wdrażania nowego modelu
biznesowego),
e) rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do
działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),
f) opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym planem i
kosztorysem niezbędnych do przeprowadzenia działań, pogrupowanych w zadania, z
przypisanymi tym zadaniom mierzalnymi celami operacyjnymi, wynikającymi z przyjętej
strategii internacjonalizacji,
g) rekomendacje w zakresie zakupu oprogramowania niezbędnego do automatyzacji
procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (tam gdzie dotyczy).
 
Model biznesowy internacjonalizacji należy opracować zgodnie ze standardem tworzenia
Modelu biznesowego internacjonalizacji dla działania 1.2 POPW „Internacjonalizacja MŚP” opublikowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dostępnym pod adresem https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow/grants/internacjonalizacja-msp .
 
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag do Modelu biznesowego zgłoszonych przez PARP na etapie oceny formalnej/merytorycznej wniosku o dofinansowanie (o ile takie uwagi będą miały miejsce).
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń, co do opracowanego
Modelu biznesowego. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia ostatecznej wersji
Modelu biznesowego z Zamawiającym. Szczegółowe regulacje w zakresie czynności odbioru opracowanego przez Wykonawcę modelu biznesowego zostaną zawarte w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą w niniejszym postępowaniu ofertowym. Ewentualne uwagi PARP do Modelu biznesowego oraz uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego Wykonawca będzie uzupełniał bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.
 
Wspólny słownik zamówień (CPV):
Kod CPV: 85312320-8 Usługi doradztwa
 
Planowany termin realizacji zamówienia: 08.11.2021 do 22.12.2021
 
Warunki udziału w postępowaniu:
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci / Wykonawcy spełniający następujące
warunki:
  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
 
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie wraz z ofertą następujących dokumentów:
  • Oświadczenia dotyczące punktów 1, 2 złożone na formularzu ofertowym.
 
Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik 1 do zapytania ofertowego, w języku polskim na komputerze lub odręcznie oraz powinna zawierać datę sporządzenia, miejsce oraz czytelny podpis Oferenta.
Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych lub uzupełniających.
Istnieje możliwość zlecenie realizacji usługi podwykonawcy.
Oferta powinna zawierać proponowane wynagrodzenie wyrażone w PLN w kwocie netto i
brutto.
Cena w ofercie powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z zamawiającym, Jacek Sieciechowicz, [email protected]
 
Sposób i miejsce składania ofert:
A. osobiście w siedzibie firmy: Stal Tech Jacek Sieciechowicz, Łążek Ordynacki 59, 23-
300 Janów Lubelski
B. pocztą na adres siedziby firmy: Stal Tech Jacek Sieciechowicz, Łążek Ordynacki 59,
23-300 Janów Lubelski
C. pocztą elektroniczną na adres mailowy: [email protected]
 
Termin składania ofert upływa w dniu 05.11.2021 (decyduje data i godzina wpływu do
Zamawiającego)
 
Termin ważności oferty: minimum 14 dni od daty wystawienia oferty.
 
Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach poniżej:
Interesują Cię projekt, produkcja i montaż konstrukcji stalowych na zamówienie?
Skontaktuj się z nami!
Partnerzy
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
Płyta warstwowa
Przejdź do strony
aby poznać ofertę
www.plytywarstwowe.biz
banner
Dowiedz się więcej