Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe nr. 06/05/2016/1.2POPW Data: 06.05.2016 r.

 

W związku z ubieganiem się przez firmę "STAL TECH" Jacek Sieciechowicz o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.2 "Internacjonalizacja MŚP" - etap I, w dniu 06-05-2016 r. ogłaszamy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2017) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Dz.U.2016 poz. 1007). Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Partnerzy
Płyta warstwowa
Przejdź do strony
aby poznać ofertę
www.plytywarstwowe.biz
Dowiedz się więcej